036 - 368545
info@torpa-vent.se

Kvalite och miljö

Proffs på ventilation

FR2000

Vi är certifierade enligt FR2000, en Kvalitets- och Miljöcertifiering.

Läs mer på www.fr2000.se

Torpa Ventilation har en kvalitets- och miljöpolicy som innebär att vi ska kunna följa varje kunds upprättade krav. Vårt ansvar är att se till att samtliga medarbetare har rätt kompetens och får ständig utbildning för att kunna ta ansvar för att kraven uppfylls.

Vår kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att i varje enskilt projekt, att tillgodose våra kunders behov. Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans kommer i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet. Torpa Ventilation eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, ta hänsyn till miljön och ha ett bra arbetsmiljöarbete.

Våra kvalitetsmål

 • Aktivt miljötänkande genom ökad återvinning
 • örebygga fel i projektering och planering.
 • Förebygga fel i produktionsprocessen
 • Ett felfritt överlämnande av produkten

Vår miljöpolicy

Det är vår målsättning att hushålla med naturresurser och begränsa den negativa miljöpåverkan. Våra arbeten ska utföras så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras.

Våra miljömål

 • Hålla hög kompetens på personal och hålla fortlöpande utbildning.
 • Följa lagar och förordningar.
 • Undvika att restprodukter uppkommer och att i andra hand sortera så att återvinning underlättas.
 • Undvika miljöfarligt materiall.
 • Optimera våra resurser vad gäller energi, vatten och materiall.
 • Använda oss av material som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Använda miljömedvetna leverantörer och underentreprenörer.
 • Arbeta på att ständigt förbättra våra fastställda miljömål.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.
 • Aktivt förebygga arbetsskador.
 • Ha hög kompetens hos ledning & personal.